Package Tour รายการดี เที่ยวครบ ราคาถูก จนตะลึ่ง เที่ยวออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ - ญี่ปุ่น - แอฟริกาใต้ - จีน และเรียนต่อต่างประเทศ

AUSSIE ROMANTIC ROUTE 6 DAYS
Sydney-Melbounre-Great Ocean Road
โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)

เที่ยวซิดนีย์-บลูเมาเท่น-นั่งรถรางที่ชันที่สุด-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-ช้อปปิ้งที่ห้าง QVB-เมลเบริ์น เที่ยวชม Twelve Apostles ถนนสายโรแมนติค-เกรท โอเชี่ยน โร้ด

Tour Code AUSSIE 02

Download

วันแรก

กรุงเทพฯ - ซิดนีย
15.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ โกลบอล ลิ้งค์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

18.15 น.

ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 991
(ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง)

วันที่สอง

ซิดนีย์ - บลูเม่าเท่นส์ - สวนสัตว์ Koala Park
06.15 น.

เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาท้อง ถิ่นของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.)หลังผ่าน พิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นชื่นชมและสัมผัส ทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดิน อันกว้างใหญ่ เที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง (Three's Sister) ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตำนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิ้น จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนวิ่งผ่าน ทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา ขึ้นกระเช้า Scenic cender เพื่อชมความงดงาม ของทิวทัศน์ เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่าง ชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
กลับสู่ซิดนีย์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชมบรรยากาศของ บ้านเรือน สองข้างทางของชาวออสซี่ แล้วเดินทางสู่สวน สัตว์ Koala Park เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลินไปกับการชม ชีวิตธรรมชาติและ ความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานา ชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 10 เอเคอร์ ของผืนป่าอันอุดม สมบูรณ์เขตร้อนชื้น สนุกสนานกับการ ให้อาหารสัตว์จากมือของท่านเอง พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ ได้เวลานำท่าน เดินทางสู่ตัวเมืองซิดนีย์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METRO HOTEL SYDNEY หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ซิดนีย์ - ซิตี้ทัวร์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์ เมืองหน้าอ่าวที่สวยงาม บอนไดบีช (Bondi Beach) ชายหาดที่สวยงาม สถานที่พักผ่อนของชาวออสซี่ ย่านหมู่บ้านเศรษฐี (Dudley Page) ย่านเดอะแก๊ป (The Gap) ชมย่านเดอะร๊อคส์ (The Rock) จุดที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สุดในการฃมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. Macquare’s Point ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปสะพานฮาร์เบอร์ และโอเปร่าเฮ้าส์ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Hard Rock Cafe'
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) เพื่อ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรง อุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปัตย กรรมร่วมสมัย โดด เด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง (Jorn Utzon) สถาปนิกชาว เดนมาร์ก เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METRO HOTEL SYDNEY หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง - เมลเบิร์น
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อิสระให้ท่านเดินเล่น และช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ของออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์ David Jones, Starnd Arcadeและ Queen Victoria Building (QVB) ตีกเก่าที่เอามาตกแต่งใหม่จนเก๋ไก๋มีสไตล์ และตึกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และย่านไชน่า ทาวน์ที่มีร้านค้า และสินค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ (เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมาค่า ของท่าน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.20 น.
เดินทางสู่เมลเบิร์น โดยเที่ยวบินที่ TG 994
22.55 น.
ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DUXTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมลเบิร์น - จีลอง - เกรทโอเชี่ยน โร๊ด
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านออกเดินทางผ่านเมือง จีลอง เมืองหน้าอ่าวที่งดงาม และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เมืองที่ยังคง เอกลักษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียที่สวยงาม ทั้งยังเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่ง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร๊ด (Great Ocaen Road) เส้นทางสายโรแมนติค ที่ สวยงาม ซึ่งเป็น แนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุด ในออสเตรเลีย ให้ท่านได้ชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุ กร่อนไปตามแรงน้ำ แรงลมธรรมชาติ ที่มี รูปร่างแปลกตา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อม ด้วยรีสอร์ทมากมายที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม สมัยศตวรรษที่ 19 นำท่านสู่ Port Cambell หรือที่รู้จักกันดีชื่อว่า Twelve Apostles ซึ่งเป็นรูปหิน แกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม 12 รูป และ London Bridge ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่เมลเบิร์น
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบบุเฟ่ต์ หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น

วันที่หก

เมลเบิร์น - กรุงเทพฯ
00.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 980

08.30 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ ..... โดยสวัสดิภาพ.

เอกสารในการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 • หลักฐานการเงินโดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
 • เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)
  • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมี
   • หนังสือยินยอมจากมารดา หรือหาก
    เด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
   • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
  • ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี จะต้องมี
   • ใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)

กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงใน สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
กรุณานำเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนดเพื่อ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า

กำหนดการเดินทาง

09-14, 26-31 สิงหาคม
09-14, 23-28 กันยายน

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่
52,900.- บาท
26,500.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
50,500.- บาท
25,500.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
45,500.- บาท
22,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
39,900.- บาท
19,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
5,900.- บาท
5,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
1,200. -บาท
1,200 . -บาท

ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง ในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ) หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • หากยกเลิก ก่อนออกเดินทางใน 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวนมาก ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง และจะคืน ส่วนที่เหลือเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท จองตั๋วเครื่องบิน ตรวจสภาพอากาศทั่วโลก ข้อมูลในการขอวีซ่า กองหนังสือเดินทาง หน้าหลัก โกลบอลลิงค์ เกี่ยวกับเรา โกลบอลลิงค์ โปรโมชั่นพิเศษ ราคาช็อคสนั่น !! แพ็กเกจทัวร์ สุดหรรษา ศึกษาต่อต่างประเทศ GLI Series ส่งอีเมล์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โกลบอลลิงค์