Package Tour รายการดี เที่ยวครบ ราคาถูก จนตะลึ่ง เที่ยวออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ - ญี่ปุ่น - แอฟริกาใต้ - จีน และเรียนต่อต่างประเทศ

AUSSIE COLORFUL 6 DAYS
Sydney-Canberra-Albury-Melbounre
โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)

ซิดนีย์-ล่องเรือชมอ่าว-บลูเมาเท่น-นั่งรถรางที่ชันที่สุด-กรุงแคนเบอร์ร่า-capital City-เมืองหลวงรัฐนิวเซาท์เวล-อัลบูลี่-เมลเบิร์น-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
พิเศษ !!!! เมนูกุ้งล๊อบเตอร์

Tour Code AUSSIE 04

Download

วันแรก

กรุงเทพฯ - ซิดนีย
15.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ โกลบอล ลิ้งค์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

18.15 น.

ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 991
(ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง)

วันที่สอง

ซิดนีย์ - ซิตี้ทัวร์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
06.15 น.

เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาท้องถิ่นของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 4 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์ เมืองหน้า อ่าวที่สวยงาม ชมย่านเดอะร๊อคส์ (The Rock) จุดที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคน ออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สุดในการฃมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. Macquare's Point ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหิน ตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรก ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูป สะพานฮาร์เบอร์ และโอเปร่าเฮ้าส์ เป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) เพื่อ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ แปลกตาสถาปัตย กรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วย หลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง (Jorn Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชม ความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย จากนั้นช้อปปิ้งสินค้า หลากหลายกับบรรดาห้างสรรพสินค้าชั้นนำของออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์ David Jones, Strand Arcade และ Queen Victoria Building (QVB) ตีกเก่าที่เอาตกแต่งใหม่จนเก๋ไก๋มีสไตล์ และตึกที่สวยงาม ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METRO HOTEL SYDNEY หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ซิดนีย์ - บลูเม่าเท่นส์ - แคนเบอร์ร่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เขตวนอุทยานแห่งชาติที่ปกคลุมไปด้วยต้นกัม ต้นไม้ในตระกูลยูคาลิปตัส ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ เที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง (The Three Sister) ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตำนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิ้น จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) เพื่อ นั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัย ก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา ขึ้นกระเช้า Scenic cender เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่าง จากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศ ออสเตรเลีย ที่ได้ชื่อว่าจัดผังเมืองได้อย่างมีระเบียบ สวยงามจนติดอันดับโลก โดยสถาปนิก เบอร์เลย์ กริฟ ฟิน ซึ่งออกแบบโดยรวมอาคารรัฐสภา และหน่วยงาน ราชการต่างๆ มาไว้ในเมือง เดียวกันได้อย่างสวยงาม นำท่านเที่ยวชมกรุงแคนเบอร์ร่า เที่ยวชมทะเลสาบ เบอร์เล่ย์ กริฟฟิน (Walter Burley Griffin) ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ใจกลางเมือง ชมน้ำพุที่พุ่งสูงถึง 140 เมตร อย่าง Captain Cook Memorial Water Jet ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง ชมอาคารรัฐสภา (Parliament House) ตึกที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่โตมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีก โลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้อง ตกแต่งอย่างทันสมัย ประดับประดาด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่มีเสาธงขนาดใหญ่สูง เด่นเป็นสง่า ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี และ ชม อนุสรณ์สถานแห่งฃาติ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึง ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

แคนเบอร์ร่า - อัลบูรี่ - เมลเบิร์น
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองอัลบูรี่ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ชายแดนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ กับวิคทอเรีย เมืองแรกที่ชาว อังกฤษเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ชมเมืองเก่ายูโรเปี่ยน สไตล์ และบ้านเมืองที่ดูสวยงาม ผ่านชมแม่น้ำสายสำคัญที่สุด ของออสเตรเลีย Murray River พร้อมชมทิวทัศน์ ตลอดสองข้างทาง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่เมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่ สวยที่สุดในออสเตรเลีย ด้วย บรรยากาศที่เหมือนบ้านเมืองในยุโรป มี สวนสาธารณะอยู่มากมายทั่วมือง ถนนแทบทุกสายมีต้นไม้ครึ้ม ทั้งสองฝั่งถนน เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม และได้รับการยกย่องว่าเป็น เมืองที่น่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES CARLTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมลเบิร์น - ชิมไวน์ - เกาะฟิลิป - ชมนกเพนกวิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเที่ยวชม เมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรเลีย เที่ยวชมตึกรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกระท่อมกัปตันคุ้ก (Captain Cook's Cottage) นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิม ฉลองครบรอบ 100 ปี ของเมืองเมลเบิร์น

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เกาะฟิลลิป แวะชมไร่ไวน์ของชาวออสซี่ (GURDIE WINERY) พร้อมชิมและเลือกซื้อไวน์ตามอัธยาศัย แล้วนำท่าน เดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) ที่หาดซัมเมอร์แลนด์ ให้ท่านได้พบกับประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชื่นชมความน่ารัก ของ ฝูงเพนกวิน ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศอันสวยงามด้วยสีแสง ยามพระอาทิตย์เย็น ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับ คืนสู่รัง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุ้งมังกร Lobster นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES CARLTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) หัวมุมถนน Peel และ Victoria เดิมเป็นตลาดขายผักและผลไม้ แต่ปัจจุบันขายทุกอย่าง ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก (เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมาค่าของท่าน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย) ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 982 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเมืองไทยช้ากว่าซิดนีย์ช่วงฤดูหนาว 3 ชม.)

02.55 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ ..... โดยสวัสดิภาพ.

เอกสารในการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 • หลักฐานการเงินโดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
 • เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)
  • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมี
   • หนังสือยินยอมจากมารดา หรือหาก
    เด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
   • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
  • ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี จะต้องมี
   • ใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)

กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงใน สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
กรุณานำเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนดเพื่อ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า

กำหนดการเดินทาง

19-24 ตุลาคม **คณะเดียวเท่านั้น ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
25-30 พฤศจิกายน

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่
55,900.- บาท
31,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
51,900.- บาท
30,500.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
47,900.- บาท
27,000.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
41,900.- บาท
23,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
5,900.- บาท
5,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
1,200. -บาท
1,200 . -บาท

ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง ในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ) หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • หากยกเลิก ก่อนออกเดินทางใน 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวนมาก ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง และจะคืน ส่วนที่เหลือเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท จองตั๋วเครื่องบิน ตรวจสภาพอากาศทั่วโลก ข้อมูลในการขอวีซ่า กองหนังสือเดินทาง หน้าหลัก โกลบอลลิงค์ เกี่ยวกับเรา โกลบอลลิงค์ โปรโมชั่นพิเศษ ราคาช็อคสนั่น !! แพ็กเกจทัวร์ สุดหรรษา ศึกษาต่อต่างประเทศ GLI Series ส่งอีเมล์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โกลบอลลิงค์