Package Tour รายการดี เที่ยวครบ ราคาถูก จนตะลึ่ง เที่ยวออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ - ญี่ปุ่น - แอฟริกาใต้ - จีน และเรียนต่อต่างประเทศ

GLACIER HIGHLIGHT 8 DAYS
South Island
โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)
และสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ (NZ)

ไครัสเชิร์ช-ทะเลสาปเทคาโป-ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก-ครอมเวล-ควีนทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ-ทะเลสาปวานากา-ชมธารน้ำแข็งฟ็อกกลาเซีย-โฮกิติกะ-รถไฟรานส์อัลส์พาย-ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า

Tour Code KIWI 02

Download

วันแรก

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - อ๊อคแลนด์
15.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ โกลบอล ลิ้งค์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

15.15 น.

ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 409

18.35 น.

ถึงสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน (เปลี่ยน Terminal 1 เป็น Terminal 2 โดย Sky train)

20.20 น.

ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ NZ 82 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง

อ๊อคแลนด์ - ไคร้สเชิร์ท - เทคาโป
10.10 น.

เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรรียบร้อยแล้ว

13.00 น.
เหิรฟ้าสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ NZ 527
14.20 น.
เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่าน ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ" ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชม ความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร์รี่ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา แคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ อันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ชและจะได้ชมความงามของ เมือง ทั้งหมดจากยอดเขานี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SKY CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ทะเลสาบเทคาโป - เม้าท์คุ้ก - ควีนส์ทาวน์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่าน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์ เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วย ทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่ สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอด เขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ผ่านเมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทางต่อ ผ่านชมการกระโดดบันจี้ สนุกสนานกับการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (การกระโดดบันจี้ และ นั่งเรือเร็วนอกรายการทัวร์สำหรับท่านที่ต้องการจะ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - ควีนส์ทาวน์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ารักที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลาง ศตวรรษที่ 1 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อลงเรือ กลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู สู่วอล เตอร์พีค ฟาร์ม เพื่อชมการสาธิตการตัดขนแกะ โชว์สุนัข ต้อนแกะ และเลือกชื้อสินค้าจากร้านค้าซึ่งมีมากมายหลาก ชนิด

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ภายในฟาร์ม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อ เดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ อิสระให้ท่านเดิน เล่นหรือ ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งมังกร Lobster นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานากา - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองวานากา (Lake Wanaka) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา ให้ท่านได้แวะชมและ ถ่ายรูปทะเลสาบวานากา ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชม เมืองมหัศจรรย์ของเล่น และชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ Puzzling World จากนั้นเดินทางสู่เมืองแฮส (Hasst)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
บ่าย
เดินทางต่อสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ผ่านเส้นทางเฮ้าด์พาส ซึ่งแต่เดิม ใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่งเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก (GREEN STONE) นำท่านสู่ธารน้ำแข็งในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก (WESTLAND NATIONAL PARK) ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่ง เดียวของโลก ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงามประดับด้วยป่าเฟิร์น ยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GLACIER COUNTRY หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบพื้นเมือง (Western Dinner) ในโรงแรม

วันที่หก

ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางผ่านหุบเขาที่เหมือนแกรนด์แคนยอน "ฟรานซ์โจเซฟ กลาเซียร์" ธารน้ำแข็งที่อยูในเวสต์ แลนด์อีกแห่งหนึ่ง เดินทางสู่ผ่านโฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารี เชื่อกันว่า หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว ให้ท่านได้ เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก (หากจะดี ต้องให้คนอื่นซื้อให้ หรือซื้อให้คนอื่น)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟสถานีอาเธอร์พาส เพื่อ ขึ้น รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและ สะอาดเหมือนในยุโรป เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อม ผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนาน ถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชม น้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอด เขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสอง ข้างทาง จนถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย พร้อมชิมเป๋าฮื้อทะเลใต้รสเลิศ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CAMELOT SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ไคร้สท์เชิร์ช - ไคคูร่า - ชมปลาวาฬ - ไคร้สเชิร์ท
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันตก ซึ่งในอดีต เมือง ไคคูร่า เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ ไคคูร่ามีชื่อเสียงในเรื่องการจัดทัวร์ชมปลาวาฬมากและยังเป็นเจ้าแรกใน นิวซีแลนด์ ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (โดยการนั่งเรือหรือ เครื่องบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านการชมปลาวาฬจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน นำสู่กลางทะเล เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการ ผจญภัยในการชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม อย่างใกล้ชิด ที่สุดซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของ โลกในธรรมชาติ ท่านอาจจะ ได้พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และยังอาจจะได้ชมปลาวาฬหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนแนวชายฝั่งในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช อิสระให้ท่านเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองของ นิวซีแลนด์ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากขนแกะ ครีม ทาผิว ของที่ระลึกสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CAMELOT SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เเปด

ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ
06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สเชิร์ช

08.40 น
ออกเดินทาง สู่อ็อคแลนด์ โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 508
10.00 น
เดินทางถึงอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน (เปลี่ยน Domestic Terminal เป็น Inter Terminal โดย Shuttle Bus)
12.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ NZ 81
18.40 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
21.25 น.
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 414
22.45 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

เอกสารในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 • จดหมายจากทางสายการบิน
 • กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกัน
 • ชำระวีซ่าเพียง 1,900.- บาท (วีซ่ากรุ๊ป) และกรอกใบสมัครเพียง 1 ใบ

  (วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
  กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท

กำหนดการเดินทาง

17-24, 19-26 ตุลาคม
24 พ.ย. - 01ธ.ค.

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่
69,900.- บาท
42,000.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
62,900.- บาท
39,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
58,900.- บาท
35,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
51,900.- บาท
31,500.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
8,900.- บาท
8,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
1,500.- บาท
1,500.- บาท

ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ และแอร์นิวซีแลนด์ (TG+NZ)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ยกเว้น ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่า ก่อน 15 วันทำงาน หรือก่อน 2 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 8-10 วันทำการ) หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • หากยกเลิก ก่อนออกเดินทางใน 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวนมาก ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง และจะคืน ส่วนที่เหลือเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท จองตั๋วเครื่องบิน ตรวจสภาพอากาศทั่วโลก ข้อมูลในการขอวีซ่า กองหนังสือเดินทาง หน้าหลัก โกลบอลลิงค์ เกี่ยวกับเรา โกลบอลลิงค์ โปรโมชั่นพิเศษ ราคาช็อคสนั่น !! แพ็กเกจทัวร์ สุดหรรษา ศึกษาต่อต่างประเทศ GLI Series ส่งอีเมล์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โกลบอลลิงค์