Package Tour รายการดี เที่ยวครบ ราคาถูก จนตะลึ่ง เที่ยวออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ - ญี่ปุ่น - แอฟริกาใต้ - จีน และเรียนต่อต่างประเทศ

WONDERFUL SOUTH 6 DAYS
South Island
โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)
และสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ (NZ)

ไครัสเชิร์ช-ทะเลสาปเทคาโป-ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก-ครอมเวล- แอร์โรควีนทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ
แถมฟรี
เมนูกุ้งล็อบสเตอร์ และ เป๋าฮื์ทะเลใต้
พิเศษ !!!! กระเช้ากอนโดล่า้ และลูท !!!

Tour Code KIWI 03

Download

วันแรก

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - อ๊อคแลนด์
13.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ โกลบอล ลิ้งค์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

15.15 น.

ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 409

18.35 น.

ถึงสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน (เปลี่ยน Terminal 1 เป็น Terminal 2 โดย Sky train)

20.20 น.

ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ NZ 82 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง

อ๊อคแลนด์ - ไคร้สเชิร์ท - เทคาโป
10.10 น.

เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 6 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรรียบร้อยแล้ว

13.00 น.
เหิรฟ้าสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ NZ 527
14.20 น.
เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่าน ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ" ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชม ความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร์รี่ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา แคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ อันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ชและจะได้ชมความงามของ เมือง ทั้งหมดจากยอดเขานี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GODLEY RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ทะเลสาบเทคาโป - ยอดเขาเม้าท์คุ้ก - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่าน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธี การต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วย ทองสำริด สร้างไว้ เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่ สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้ก ที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุม ตลอดปี เป็นฉากหลัง (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) ชมฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอน Salmon Farm

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ผ่านเมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้ นานาชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทางต่อ ผ่านชมการกระโดดบันจี้ สนุกสนานกับ การนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท(การกระโดดบันจี้ และ นั่งเรือเร็วนอกรายการทัวร์ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับ กิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PARK ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - ควีนส์ทาวน์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อลงเรือ กลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ วาคาทีปู สู่วอลเตอร์พีค ฟาร์ม เพื่อชมการสาธิตการตัด ขนแกะ โชว์สุนัขต้อนแกะ และเลือกชื้อสินค้าจากร้านค้าซึ่ง มีมากมายหลากชนิด

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ภายในฟาร์ม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ แถมฟรี !!! กระเช้า กอนโดล่า ขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของเมืองควีนส์ทาวน์ พร้อทสุกสนานกับการนั่งลูท ตาม ทางคดเคี้ยว ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม จากนั้นอิสระให้ เดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อม เมนูพิเศษกุ้งมังกร Lobster นำท่านเข้าสู่ที่พัก PARK ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ทาวน์ - ครอมเวล - โอมาราม่า - ไคร้สเชิร์ช
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านออกเดินทางจากเมืองควีนนส์ทาวน์ เดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ารักที่ยังคงรักษา บรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 1 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ แล้วแวะเมืองผลไม้ ครอมเวล ให้ท่านได้เลือกชิม และซื้อผลไม้ที่สด และผลไม้แห้ง ที่รสชาดอร่อย และน้ำผึ้ง เพื่อเป็นของฝากได้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทาง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงาม เหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก ผ่านชมทะเลสาบที่ สวยงามที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ เพื่อเข้าสู่เมืองไคร้สเชิร์ช แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโกแล็ต และผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ขนแกะ ต่างๆ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย พร้อม เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHONRE CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ
06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สเชิร์ช

08.40 น
ออกเดินทาง สู่อ็อคแลนด์ โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 508
10.00 น
เดินทางถึงอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน (เปลี่ยน Domestic Terminal เป็น Inter Terminal โดย Shuttle Bus)
12.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ NZ 81
18.40 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
21.25 น.
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 414
22.45 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

เอกสารในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 • จดหมายจากทางสายการบิน
 • กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกัน
 • ชำระวีซ่าเพียง 1,900.- บาท (วีซ่ากรุ๊ป) และกรอกใบสมัครเพียง 1 ใบ

  (วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
  กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท

กำหนดการเดินทาง

18-23, 21-26 ตุลาคม
25-30 พฤศจิกายน

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่
56,900.- บาท
29,000.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
51,500.- บาท
27,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
48,500.- บาท
24,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
42,900.- บาท
21,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
8,900.- บาท
8,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
1,500.- บาท
1,500.- บาท

ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ และแอร์นิวซีแลนด์ (TG+NZ)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ยกเว้น ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่า ก่อน 15 วันทำงาน หรือก่อน 2 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 8-10 วันทำการ) หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • หากยกเลิก ก่อนออกเดินทางใน 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวนมาก ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง และจะคืน ส่วนที่เหลือเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท จองตั๋วเครื่องบิน ตรวจสภาพอากาศทั่วโลก ข้อมูลในการขอวีซ่า กองหนังสือเดินทาง หน้าหลัก โกลบอลลิงค์ เกี่ยวกับเรา โกลบอลลิงค์ โปรโมชั่นพิเศษ ราคาช็อคสนั่น !! แพ็กเกจทัวร์ สุดหรรษา ศึกษาต่อต่างประเทศ GLI Series ส่งอีเมล์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โกลบอลลิงค์