Package Tour รายการดี เที่ยวครบ ราคาถูก จนตะลึ่ง เที่ยวออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ - ญี่ปุ่น - แอฟริกาใต้ - จีน และเรียนต่อต่างประเทศ

DISCOVERY SOUTH AFRICA 8 DAYS
Capetown-Johanesburg
โดยสายการบินไทย มาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)

เคปทาวน์-ฟาร์มนกกระจอกเทศ-ขึ้นกระเช้าภูเขาโต๊ะ-ล่องเรือชมเกาะแมวน้ำ-แหลมกู๊ดโฮ๊ป-เคปเพนนินซูล่า-ชมนกเพนกวิน-ชิมไวน์-โจฮันเนสเบิร์ก-พรีทอเรีย-ซันซิตี้-เกมส์ไดรฟ ตามหาบิ๊ก 5-เหมืองทองโกลด์รีฟซิตี้
พิเศษ !!!! เมนูกุ้งล๊อบเตอร์ และบาบีคิวคาร์นิวัล

Tour Code SAFARI 01

Download

วันแรก

กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - เคปทาวน์ (แอฟริกาใต้)

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการ บิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่โกลบอล ลิ้งค์ คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

17.10 น.

ออกเดินทาง สู่กัวลาลัมเปอร์ โดยเที่ยวบินที่ MH 783

20.15 น.

ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ (อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือช้อปปิ้งสินค้าภายในสนามบิน)

วันที่สอง

เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ภูเขาโต๊ะ - ชิมไวน์
01.05 น.

เดินทางสู่ เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดยเที่ยวบินที่ MH201

09.15 น.
ถึงสนามบิน เมืองเคปทาวน์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเคปทาวน์ หนึ่งในเมืองตากอากาศที่สวย ที่สุดในโลก เที่ยวชม West coast Ostrich Farm ท่านจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับวงจร ชีวิตความ เป็นอยู่ ชมการสาธิตเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ ทดลอง เหยียบไข่ นกกระจอกเทศ และมีโอกาสทดลองขี่นก รวมทั้งถ่ายรูปบันทึกภาพบนหลัง นกกระจอกเทศไว้เป็นที่ระลึก ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ทำ จากนกกระจอกเทศและไข่นกกระจอกเทศได้ภายในฟาร์ม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมให้ท่านลิ้มลองเนื้อนกกระจอกเทศ
บ่าย
นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ภูเขาโต๊ะอันลือชื่อ Table Mountain (ขึ้นอยู่กับอากาศอำนวย) สัมผัสอากาศอัน บริสุทธิ์บนเขาพร้อมทั้งชมวิวทิวทัศน์และเสน่ห์แห่งเมืองเคปทาวน์ เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยเสน่ห์ ความงามของธรรมชาติและทะเล จากนั้น นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ Victoria & Alfred Waterfront ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้ากับร้านต่างๆ มากมาย ทั้งภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คอฟฟี่คาเฟ่ สินค้าพื้นเมือง Art & Craft รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่มาจากทั่วทุกมุมโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้า สู่ที่พัก Holiday Inn Capetown Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เคปทาวน์ - Duiker Island - Boulders Beach - เคปเพนนินซูลา - กู๊ดโฮป - ชิมไวน์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Hout Bay หมู่บ้านชาวประมงที่ติดกับชายหาดที่กลายเป็นเมืองขนาดเล็กทุกวันนี้ เพื่อ ล่องเรือไปชมฝูงแมวน้ำ (Cape Fur Seal) นอนอาบแดดอุ่นๆ อยู่นับพันตัวที่เกาะ Duiker จากนั้นนำท่านชม ฝูงนกเพนกวินแสนน่ารักบนสะพานไม้อย่างใกล้ชิดที่ Boulder Beach

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อม ชิมเมนูกุ้งมังกร เลิศรส
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม Cape Peninsular ชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกที่มี ความสวยงาม จากนั้นนำท่านขึ้นรถราง Flying Dutchman เพื่อชมความงาม ของ Cape Point บริเวณที่มหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดีย บรรจบกัน ชม Light House ที่ตั้งอยู่บนยอด Cape Point ชม Cape of Good hope (แหลมแห่งความหวัง) ที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์ อันยาวนาน ของการค้นพบเส้นทางการค้า ที่เปิดจากโลกตะวันตกไปสู่โลกตะวันออก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Groot Constantia Winery ไร่องุ่นและแหล่งทำ ไวน์ดั้งเดิมแห่งแรก ที่เก่าแก่ที่สุดของเคปทาวน์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผู้ว่าการเมืองชาวดัตช์ ชิมไวน์รสเยี่ยม และเลือกซื้อเป็นของฝาก ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้า สู่ที่พัก Holiday Inn Cape town Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เคปทาวน์ - โจฮันเนสเบิร์ก - พรีทอเรีย - ซันซิตี้
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นให้ท่านเดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์

10.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์กโดยสายการบินบริติช แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BA 6410
12.00 น.
ถึงโจฮันเนสเบิร์ก นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่เมืองพริทอเรีย เมืองหลวงทางด้านการบริหาร และเป็นศูนย์กลางของสถานที่ สำคัญต่างๆ ทาง ราชการของประเทศแอฟริกาใต้ อาทิ ที่ทำการสถานทูตต่างๆ ที่พำนักของประธานาธิบดี เที่ยวชมจัตุรัสกลาง เมือง (Church Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ ในอดีต จัตุรัสนี้เป็นที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน การปกครองและ รับรู้ข่าวสารบ้านเมือง ชม City Hall อาคารที่สำคัญของเมือง ชมหอนาฬิการซึ่ง มีระฆังราว 32 ใบ และออร์แกนลม 6,800 ท่อ อนุสาวรีย์หน้าตัวอาคาร คือ แอนเดรสพรีทอรีอัส และลูกชายผู้ก่อตั้งเมืองพรีทอเรีย ชม Union Building อาคารที่ทำการรัฐบาลสร้างจากหินทรายสีแดง แล้วชมอนุสาวรีย์ Vootrekker Monument & Museum อนุสาวรีย์วูร์เทร็กเกอร์และพิพิธภัณฑ์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 เพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์ จากปลายแหลมสู่ใจกลางประเทศ และฉลองครบรอบ 100 ปี ของการสู้รบ กับชาวพื้นเมืองที่แม่น้ำเลือด
15.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซันซิตี้ (Sun City Complex) นครลับแลแห่งความใฝ่ฝันของผู้คนทั่วโลกที่จะได้ มาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ตระการตา Extravaganza Show นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sun City Hotel (โรงแรมระดับ 5 ดาว)

วันที่ห้า

ซาฟารี - Pilannesburg Game Reserve - ซันซิตี้
05.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการนั่งรถแลนด์โรเวอร์เปิดประทุน ส่องสัตว์ ใน Pilannesburg Naturak Reserve เพื่อค้นหา Big Five: สิงโต เสือ แรด ควายป่า และช้างป่า ท่ามกลางป่าซาฟารี ประเทศแอฟริกาใต้

07.30 น.
นำท่านกลับสู่ที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านตื่นตาตื่นใจไปกับ สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่อลังการของ The Palace หรือ The Lost City ฉายาแห่งนครลับแลและ Entertainment Center ที่ถูกสร้างขึ้นอย่าง อลังการ ให้ท่านสัมผัสกับความหรูหรา ผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของสถาปัตยกรรมแบบซาฟารีกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ชมความ มหัศจรรย์กับ แนวความคิดจากนิยายปรัมปราที่เล่าถึงนครลึกลับ ซึ่งสูญหายไปกับการเกิดแผ่นดินไหว และ ภูเขาไฟระเบิด สนุกสนานเพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำขนาดยักษ์ (Valley of Waves) ทะเลเทียม เดินเล่นบน สะพานแห่งกาลเวลา (Bridge of Time) สัมผัสกับความรู้สึก ในขณะที่แผ่นดินไหว หรือจะเลือกตีกอล์ฟ หรือ ความบันเทิงอื่นๆ เช่น ชมภาพยนตร์ เล่นคาสิโน โยนโบว์ลิ่ง ว่ายน้ำหรือเล่นกีฬาทางน้ำอย่าง วินเซิร์ฟ แล้วจึง เข้าสู่ เมืองโบราณ (The Lost City) เมืองในจิตนาการที่ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ให้ท่านพักผ่อน พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศของนครลับแล
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sun City Hotel (โรงแรมระดับ 5 ดาว)

วันที่หก

ซันซิตี้ - โกลด์รีฟซิตี้ - โจฮันเนสเบิร์ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเที่ยวชม Gold Reef City เมืองที่ได้รับสมญานามว่า "นครแห่งทอง" เมืองจำลองเหมืองทองใน อดีต ยุคตื่นทอง นำท่านผ่านเขตอนุรักษ์ ซึ่งยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองในยุคที่มีการขุดพบทอง สัมผัส กับความตื่นเต้นลึกลับใต้ดิน นำท่านลงลึกถึง 253 เมตร เพื่อชมเหมืองทอง แกะรอยการค้นหาแร่ทองคำ ในอุโมงค์ที่ยาวกว่า 3,000 เมตร จากนั้นชมการสาธิตการทำทองคำที่หาชมได้ยาก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เมืองทางใต้ที่ใหญ่ที่สุดในทะเลทรายซาฮาร่า เป็นศูยน์กลาง การค้าและความเจริญทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของประเทศแอฟริกาใต้ มีเวลาเหลืออิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า จากย่านช้อปปิ้งใน โจฮันเนสเบิร์ก ที่ Monte casino สถานบันเทิงขนาดใหญ่ รวมคาสิโนและแหล่งช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ที่หรูหราใหม่ ล่าสุดในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sandton Hilton Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

โจฮันเนสเบิร์ก - กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางไปชมร้านเพชร ที่มีชื่อของเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ชมเครื่องประดับอัญมณีต่างๆ ที่ทางร้าน นำมาจัดแสดง ให้ท่านเลือกซื้อเพชรเม็ดงามของแอฟริกาใต้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน โจฮันเนสเบิร์ก

14.45 น.
ออกเดินทางจากเมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 204

วันที่เเปด

กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ
06.45 น.

เดินทางถึงมาเลเซีย แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

10.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MH784
11.05 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

กำหนดการเดินทาง

23-30 กันยายน
18-25 ตุลาคม
11-18 พฤศจิกายน

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่
72,900.- บาท
38,500.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
69,500.- บาท
36,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
54,900.- บาท
28,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
12,900.- บาท
12,900.- บาท

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะพัก THE PALACE HOTEL 2 คืน เพิ่มท่านละ 6,900 บาท

ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ–เคปทาวน์ -โจฮันเนสเบิร์ก – กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอด การเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่า ก่อน 15 วันทำงาน หรือก่อน 2 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 7 วันทำการ)
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • หากยกเลิก ก่อนออกเดินทางใน 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวนมาก ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง และจะคืน ส่วนที่เหลือเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท จองตั๋วเครื่องบิน ตรวจสภาพอากาศทั่วโลก ข้อมูลในการขอวีซ่า กองหนังสือเดินทาง หน้าหลัก โกลบอลลิงค์ เกี่ยวกับเรา โกลบอลลิงค์ โปรโมชั่นพิเศษ ราคาช็อคสนั่น !! แพ็กเกจทัวร์ สุดหรรษา ศึกษาต่อต่างประเทศ GLI Series ส่งอีเมล์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โกลบอลลิงค์