Package Tour รายการดี เที่ยวครบ ราคาถูก จนตะลึ่ง เที่ยวออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ - ญี่ปุ่น - แอฟริกาใต้ - จีน และเรียนต่อต่างประเทศ

BEAUTIFUL JAPAN 6 DAYS
Osaka-Kyoto-Tokyo-Narita
โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)

โอซาก้า-เกียวโต-ชมปราสาทและวัด-นั่งรถไฟด่วนซินคันเซ็น-ภูเขาไฟฟูจิ-ทะเลสาปคาวาคูชิโกะ-อาบน้ำแร่-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาปอาชิ-นครโตเกียว-วัดอะซากุซะ-โตเกียวดิสนีย์แลนด์-นาริตะ-ช้อปปิ้ง

Tour Code SAKURA 01

Download

วันแรก

กรุงเทพฯ - โอซาก้า
21.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ โกลบอล ลิ้งค์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

23.59 น.

ออกเดินทางสู่โอซาก้า โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (ใช้เวลาในการเดินทาง 5.30 ชม.)

วันที่สอง

โอซาก้า - เกียวโต - ชมวัดและปราสาท
07.10 น.

ถึงสนามบินเมืองโอซาก้า (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม) หลังผ่านการตรวคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโอซาก้า นครแห่งแม่น้ำพันสาย เมืองที่ได้ชื่อ ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจให้ญี่ปุ่นแข็งแกร่งชม Osaka Castle ที่สวยงามอัน เป็นเอกลักษณ์ของปราสาทของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ แล้วเดินทางสู่เมือง เกียวโต เมืองหลวงที่เงียบสงบและยังคงเอกลักษณ์ญี่ปุ่นโดยแท้จริง เที่ยว ชมวัด คิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) วัดแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ที่ เชื่อกันว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำนี้ จะพบแต่ความสุข ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ ใดๆ จะมีแต่โชคลาภตลอดไป พร้อมช้อปปิ้ง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเข้าชม วัดคินคาคูจิ (Kinkaku-ji Temple) วัดเก่าแก่ที่สร้าง ศาลาหุ้มด้วยทองคำแท้ ตั้งอยู่กลางสระน้ำภายในวัด ในสมัยโชกุนอาชิ คางะ โยสิมิสึ ศาลาสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างเซน ซึ่งมาจากจีน และญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ชมเรือนน้ำชา สวนญี่ปุ่น และชม ธรรมชาติที่งดงามแบบตะวันออกของชาวอาทิตย์อุทัย และเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติของพระชื่อดังของ ญี่ปุ่นคือ อิกคิวซัง แล้วนำท่านชมปราสาทนิโจ Nijo ที่มีกำแพงล้อมรอบเพื่อป้องกันศัตรูรุกรานอิสระให้ท่านได้ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NEW HANKUE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

รถไฟด่วนชินคันเซ็น - ทะเลสาบฮามานะ - ภูเขาไฟฟูจิ - คาวาคูชิโกะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานีเกียวโต เพื่อขึ้นขบวนรถไฟด่วนชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุน ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด เฉลี่ย 240 ก.ม./ชม.สู่สถานีรถไฟไมบาร่า แล้วเดินทางสู่ทะเลสาบฮามานะ ที่มีเนื่อที่กว้างใหญ่ และเคยเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น เป็น Otop การประมง และการเกษตรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น แวะชมและ ชิมพายปลาไหลอันเลื่องชื่อ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม ที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยขนาดไม่มี ลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก KAWAKUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (สุกี้หม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตามอัธยาศัย

วันที่สี่

คาวาคูชิโกะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-รถไฟด่วน-โตเกียว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ไม่มีกำแพงอายุสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญ สหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆ การ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีก ทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะ เป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจาก ความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เที่ยวชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดใน โตเกียว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะ และพากันมาเที่ยว ชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASAKASA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

โตเกียว - โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - นาริตะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ไม่มีกำแพงอายุสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญ สหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกทั้ง เครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่ง รถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของ กระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืน น้ำที่อยู่ด้านล่าง

เที่ยง
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย
ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่ง ถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียวกับ Micro Adventure นำท่านสู่โลกสามมิติ ที่ให้ ท่านเสมือนได้สัมผัสเหตุการณ์ ตรงหน้าอย่างเหมือนจริง สมควรแก่เวลานำ ท่านเดินทางสู่เมือง นาริตะ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA GARDEN หรือเทียบเท่า

วันที่หก

นาริตะ - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและผู้คนให้ความเคารพนับถือ มาสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อ ปี วัดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพ ระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักถวายโดย โคโบไดชิ ตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะ จากนั้นให้ท่าน อิสระกับย่าน ช้อปปิ้ง ของเมืองนาริตะ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือก ซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า เพิ่มเติม ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16.55 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
21.25 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง.....โดยสวัสดิภาพ

เอกสารในการขอวีซ่า

 • พาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย 2” – 2.5” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม พื้นหลังเป็นสีอ่อน ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)
 • สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)
 • หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้
 • ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน)
  • - กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)
  • - กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเป็น เจ้าของกิจการด้วย
  • - กรณีทำธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
  • - กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
 • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย(ตัวจริงภาษาอังกฤษ) กรณีสถานศึกษาปิดภาคเรียน ให้ใช้สำเนาบัตรนักเรียน หรือ บัตรนักศึกษา พร้อมสำเนาสมุดพก หรือสำเนาใบเกรดเทอมล่าสุด
 • ในกรณีเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
  • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจาก ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการเขต (ถ้าเดินทางพร้อมบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำ)
  • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
  • สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี)
  • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
  • ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา
  • หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
  • ข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

หมายเหตุ

 • กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน พร้อมกับต้องแจ้งเข้า-แจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าปกติ (บางกรณีระยะเวลาพิจาณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

***สำหรับท่านที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตาม กำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเองแต่ได้มีการอ้างอิง ถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป เมื่อเดินทางกลับมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วทุกท่าน กรุณานำพาสปอร์ตให้หัวหน้าทัวร์เพื่อรายงานต่อสถานฑูตญี่ปุ่นด้วย ***

กำหนดการเดินทาง

18-23, 19-24 ตุลาคม

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่
54,500.- บาท
34,500.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
51,900.- บาท
32,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
46,500.- บาท
29,500.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
40,900.- บาท
25,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
7,900.- บาท
7,900.- บาท

ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอด การเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่า ก่อน 15 วันทำงาน หรือก่อน 2 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 7 วันทำการ)
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • หากยกเลิก ก่อนออกเดินทางใน 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวนมาก ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง และจะคืน ส่วนที่เหลือเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท จองตั๋วเครื่องบิน ตรวจสภาพอากาศทั่วโลก ข้อมูลในการขอวีซ่า กองหนังสือเดินทาง หน้าหลัก โกลบอลลิงค์ เกี่ยวกับเรา โกลบอลลิงค์ โปรโมชั่นพิเศษ ราคาช็อคสนั่น !! แพ็กเกจทัวร์ สุดหรรษา ศึกษาต่อต่างประเทศ GLI Series ส่งอีเมล์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โกลบอลลิงค์