Package Tour รายการดี เที่ยวครบ ราคาถูก จนตะลึ่ง เที่ยวออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ - ญี่ปุ่น - แอฟริกาใต้ - จีน และเรียนต่อต่างประเทศ

HIGHLIGHT JAPAN 6 DAYS
Narita-Tokyo-Osaka
โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)

โตเกียวดิสนีย์แลนด์-โตเกียว-วัดอะซากุซะ--ฮาโกเน่-คาวาคูชิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ล่องเรือทะเลสาปอาชิ-โอวาคุคานิ-นาโกย่า-รถไฟด่วนชินคันเซ็น-เกียวโต-นารา-วัดโทไดจิ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า

Tour Code SAKURA 02

Download

วันแรก

กรุงเทพฯ - โอซาก้า
21.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ โกลบอล ลิ้งค์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

23.59 น.

ออกเดินทางสู่โอซาก้า โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (ใช้เวลาในการเดินทาง 5.30 ชม.)

วันที่สอง

นาริตะ - โตเกียวดีสนีย์แลนด์ - โตเกียว
07.30 น.

ถึงสนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม) หลังผ่านการตรวคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ไม่มีกำแพงอายุสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญ สหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกทั้ง เครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปใน ดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง

เที่ยง
อาหารกลางวัน ภายในดีสนีย์แลนด์ ตามอัธยาศัย
บ่าย
ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียวกับ Micro Adventure นำท่านสู่โลกสามมิติ ที่ให้ท่านเสมือนได้สัมผัสเหตุการณ์ ตรงหน้าอย่างเหมือนจริง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว อันยิ่งใหญ่อิสระช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น กล้องถ่ายรูป เกมส์ นาฬิกาญี่ปุ่น ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

โตเกียว - วัดอะซากุซ่า แคนนอน - พระราชวังอิมพีเรียล - ฮาโกเน่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะ และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของ โคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง4.5 เมตร อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ร่ม ซึ่งเป็นแหล่องของถูก หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่น นำท่านผ่านชมหอคอยโตเกียวทาวเวอร์ ซึ่งมีความสูง 333 เมตร สร้างเลียนแบบหอไอเฟลที่ประเทศฝรั่งเศส

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระช้อปปิ้งย่านกินซ่าตามอัธยาศัย มีห้างสรรพสินค้า อาทิเช่น มิตซึโคะชิ มัตซึคาย่า และร้านค้าใต้ดินเล็ก ๆ มากมาย ซึ่งเป็นย่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานฮาโกเน่ ซึ่งเป้นวนอุทยานแห่งชาติของญี่ปุ่น มีภูเขาไฟฟูจิเป็นสัญลักษณ์ เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก KAWAKUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (สุกี้หม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตามอัธยาศัย

วันที่สี่

คาวาคูชิโกะ - ภูเขาไฟฟูจี - ล่องเรือทะเลสาบอะชิ - โอวาคุดานิ - ทะเลสาบปลาไหล - นาโกย่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยขนาดไม่มีลูกใดมา เทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใด อากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพ ในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาด สะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้ม จนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง ทำให้ อายุยืนขึ้น 7 ปี แล้ว เดินทางสู่ทะเลสาบฮามานะ กว้างใหญ่ และเคยเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น เป็นการประมงและการเกษตรที่มี ชื่อเสียงของญี่ปุ่น แล้วเดินทางสู่เมือง นาโกย่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

นาโกย่า - รถไฟด่วนชินคันเซ็น -เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - นารา-วัดโทไดจิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟนาโกย่าเพื่อขึ้นขบวนรถไฟด่วนชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุน ที่วิ่งด้วยความเร็สูงสุด เฉลี่ย 240 ก.ม./ชม.สู่สถานีกิฟุฮะชิม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เที่ยวชมวัด คิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) วัดแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ที่เชื่อกันว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำนี้ จะ พบแต่ความสุข ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บใดๆ จะมีแต่โชคลาภตลอดไป ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าเคอัน ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อฉลอง เมืองเกียวโตครบรอบ 1,100 ปี

เที่ยง
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองนารา เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น นำท่านชมวัดโทไดจิ นมัสการหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นปางสมาธิ อยู่ในวิหารไม้ นมัสการพระไม้แกะสลักซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าพระองค์นี้สามารถขจัด โรคภัยได้ และบริเวณรอบวัดมีสวนกวางดาวซึ่งเป็นกวางที่เชื่อง อิสระถ่ายรูปและ ให้อาหารกวางตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่าน เดินทางสู่เมืองโอซาก้า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

โอซาก้า -พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม KAIYUKAN Aquarium (KAIYUKAN หมายถึง "Playing in the Sea Pavilion." ) พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำประจำเมืองโอซาก้า ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ โลก ที่มีบ่อปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมปลา ฉลามพันธุ์หายากมากมาย รวมถึงปลาฉลามวาฬยาวกว่า 6 เมตร พระเอกของที่นี่ ปลามัมโบ ที่มีเพียงครึ่งตัว แมงกระพรุนที่ท่านไม่เคยพบเจอมาก่อน และสัตว์น่ารัก น้อยใหญ่อีกมากมาย จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ที่ระลึกจากญี่ปุ่น ย่านอุเมดะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า คับคั่งด้วยร้านค้าทุกประเภท ที่มี สินค้านำสมัยให้ท่านได้เลือกชม และซื้อมากมาย ย่าน SHINSAIBASHI ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อแห่ง หนึ่งของโอซาก้า ท่านจะได้พบกับร้านค้าซึ่งมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นอัน ทันสมัย กระเป๋า รองเท้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 623
22.30 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง.....โดยสวัสดิภาพ

เอกสารในการขอวีซ่า

 • พาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย 2” – 2.5” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม พื้นหลังเป็นสีอ่อน ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)
 • สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)
 • หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้
 • ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน)
  • - กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)
  • - กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเป็น เจ้าของกิจการด้วย
  • - กรณีทำธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
  • - กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
 • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย(ตัวจริงภาษาอังกฤษ) กรณีสถานศึกษาปิดภาคเรียน ให้ใช้สำเนาบัตรนักเรียน หรือ บัตรนักศึกษา พร้อมสำเนาสมุดพก หรือสำเนาใบเกรดเทอมล่าสุด
 • ในกรณีเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
  • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจาก ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการเขต (ถ้าเดินทางพร้อมบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำ)
  • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
  • สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี)
  • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
  • ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา
  • หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
  • ข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

หมายเหตุ

 • กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน พร้อมกับต้องแจ้งเข้า-แจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าปกติ (บางกรณีระยะเวลาพิจาณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

***สำหรับท่านที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตาม กำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเองแต่ได้มีการอ้างอิง ถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป เมื่อเดินทางกลับมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วทุกท่าน กรุณานำพาสปอร์ตให้หัวหน้าทัวร์เพื่อรายงานต่อสถานฑูตญี่ปุ่นด้วย ***

กำหนดการเดินทาง

19-24 ตุลาคม

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่
54,900.- บาท
34,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
52,900.- บาท
32,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
46,900.- บาท
29,500.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
41,000.- บาท
26,000.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
7,900.- บาท
7,900.- บาท

ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอด การเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่า ก่อน 15 วันทำงาน หรือก่อน 2 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 7 วันทำการ)
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • หากยกเลิก ก่อนออกเดินทางใน 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวนมาก ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง และจะคืน ส่วนที่เหลือเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท จองตั๋วเครื่องบิน ตรวจสภาพอากาศทั่วโลก ข้อมูลในการขอวีซ่า กองหนังสือเดินทาง หน้าหลัก โกลบอลลิงค์ เกี่ยวกับเรา โกลบอลลิงค์ โปรโมชั่นพิเศษ ราคาช็อคสนั่น !! แพ็กเกจทัวร์ สุดหรรษา ศึกษาต่อต่างประเทศ GLI Series ส่งอีเมล์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โกลบอลลิงค์