Package Tour รายการดี เที่ยวครบ ราคาถูก จนตะลึ่ง เที่ยวออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ - ญี่ปุ่น - แอฟริกาใต้ - จีน และเรียนต่อต่างประเทศ

HIGHLIGHT JAPAN 6 DAYS
Narita-Tokyo-Osaka
โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

โตเกียวดิสนีย์แลนด์-คาวาคูชิโกะ-ล่องเรือทะเลสาปฮาโกเน่-โอวาคุคานิ-อาบน้ำแร่ ออนเซ็น-รถไฟด่วนชินคันเซ็น-ภูเขาไฟฟูจิ-เกียวโต-วัดอาซากุสะ-โอซาก้า

Tour Code SAKURA 03

Download

วันแรก

กรุงเทพฯ - โอซาก้า
20.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์ 10 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ โกลบอล ลิ้งค์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

23.00 น.

ออกเดินทางสู่นารตะ โดยสารการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 996 (ใช้เวลาในการเดินทาง 5.30 ชม.)

วันที่สอง

นาริตะ - โตเกียวดีสนีย์แลนด์
06.55 น.

ถึงสนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม) หลังผ่านการตรวคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ไม่มีกำแพงอายุสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญ สหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกทั้ง เครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปใน ดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง

เที่ยง
อาหารกลางวัน ภายในดีสนีย์แลนด์ ตามอัธยาศัย
บ่าย
ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียวกับ Micro Adventure นำท่านสู่โลกสามมิติ ที่ให้ท่านเสมือนได้สัมผัสเหตุการณ์ ตรงหน้าอย่างเหมือนจริง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

คาวาคูชิโกะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-ออนเซ็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ เยี่ยมชมความงามของ วนอุทยาน แห่งชาติฮาโกเน่ นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของ ภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพ ในอีกมิติหนึ่งที่มีความ งดงามราวกับภาพวาด สะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อน จากกระจกใสบานใหญ่ นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่ สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง ทำให้ อายุยืนขึ้น 7 ปี นำท่านเข้าสู่ที่พัก KAWAKUCHIKO ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (สุกี้หม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตามอัธยาศัย

วันที่สี่

รถไฟด่วนชินคันเซ็น - ภูเขาไฟฟูจี - เกียวโต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ ขึ้นขบวนรถไฟด่วนชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุน ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด เฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. แล้วเดินทางสู่ทะเลสาบฮามานะ ที่มีเนื่อที่ กว้างใหญ่ และเคยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณ นั้น เป็น top การประมงและการเกษตรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขา ไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดใน โลก จน ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยขนาดไม่มีลูกใดมา เทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) แล้วเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงที่เงียบสงบและยังคงเอกลักษณ์ญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NEW HANKUE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เกียวโต - ชมวัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ปราสาทโอซาก้า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชมวัด คิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) วัดแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ที่เชื่อกันว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำนี้ จะ พบแต่ความสุข ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บใดๆ จะมีแต่โชคลาภตลอดไป เข้าชม วัดคินคาคูจิ (Kinkaku-ji Temple) วัดเก่าแก่ที่สร้างศาลาหุ้มด้วยทองคำแท้ ตั้งอยู่กลางสระน้ำภายในวัด ในสมัยโชกุนอาชิคางะ โยสิมิสึ ศาลาสร้างด้วย สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างเซน ซึ่งมาจากจีน และญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ชมเรือนน้ำชา สวนญี่ปุ่น และชม ธรรมชาติที่งดงามแบบตะวันออกของชาวอาทิตย์อุทัย เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติของพระชื่อดังของญี่ปุ่น คือ อิกคิวซัง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมปราสาทนิโจ Nijo ที่มีกำแพงล้อมรอบเพื่อป้องกันศัตรูรุกรานอิสระ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย จากั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง โอซาก้า นครแห่งแม่น้ำพันสาย เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นฐานเศรษฐกิจให้ญี่ปุ่น แข็งแกร่ง อิสระช้อปปิ้งของที่ระลึกอย่างจุใจทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ชั้นนำนานาชนิด อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้านำสมัย กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

โอซาก้า - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต ที่สร้างได้อย่างปราณีต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973
17.25 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง.....โดยสวัสดิภาพ

เอกสารในการขอวีซ่า

 • พาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย 2” – 2.5” จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม พื้นหลังเป็นสีอ่อน ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)
 • สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)
 • หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้
 • ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน)
  • - กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)
  • - กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเป็น เจ้าของกิจการด้วย
  • - กรณีทำธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
  • - กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
 • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย(ตัวจริงภาษาอังกฤษ) กรณีสถานศึกษาปิดภาคเรียน ให้ใช้สำเนาบัตรนักเรียน หรือ บัตรนักศึกษา พร้อมสำเนาสมุดพก หรือสำเนาใบเกรดเทอมล่าสุด
 • ในกรณีเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
  • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจาก ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการเขต (ถ้าเดินทางพร้อมบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำ)
  • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
  • สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี)
  • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
  • ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา
  • หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
  • ข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

หมายเหตุ

 • กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน พร้อมกับต้องแจ้งเข้า-แจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าปกติ (บางกรณีระยะเวลาพิจาณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

***สำหรับท่านที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตาม กำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเองแต่ได้มีการอ้างอิง ถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป เมื่อเดินทางกลับมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วทุกท่าน กรุณานำพาสปอร์ตให้หัวหน้าทัวร์เพื่อรายงานต่อสถานฑูตญี่ปุ่นด้วย ***

กำหนดการเดินทาง

18-23, 22-27 ตุลาคม


18-23 พฤศจิกายน

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่
49,900.- บาท
36,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
47,500.- บาท
34,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
42,500.- บาท
31,500.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
37,500.- บาท
27,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
7,900.- บาท
7,900.- บาท

ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอด การเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่า ก่อน 15 วันทำงาน หรือก่อน 2 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 7 วันทำการ)
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • หากยกเลิก ก่อนออกเดินทางใน 7 วัน เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวนมาก ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง และจะคืน ส่วนที่เหลือเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท จองตั๋วเครื่องบิน ตรวจสภาพอากาศทั่วโลก ข้อมูลในการขอวีซ่า กองหนังสือเดินทาง หน้าหลัก โกลบอลลิงค์ เกี่ยวกับเรา โกลบอลลิงค์ โปรโมชั่นพิเศษ ราคาช็อคสนั่น !! แพ็กเกจทัวร์ สุดหรรษา ศึกษาต่อต่างประเทศ GLI Series ส่งอีเมล์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โกลบอลลิงค์